ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (08.08.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (η «Εταιρεία») βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 30 Ιουνίου 2019.

Εντός αυτού του πλαισίου επαναπροσδιόρισε τη χρήση των ακινήτων της και, καθώς προτίθεται να πωλήσει ένα από τα ακίνητά της, πραγματοποίησε, σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, έλεγχο απομείωσης της αξίας του εν λόγω ακινήτου (impairment test).

Προς τον σκοπό αυτό, η Διοίκηση έκανε χρήση εκτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή ακινήτων προκειμένου να προσδιοριστεί η αγοραία αξία του ακινήτου και να αναγνωριστεί οιαδήποτε αρνητική διαφορά από την αξία που έχει το ακίνητο στα βιβλία της Εταιρείας ως ζημία απομείωσης στις ενδιάμεσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του εξαμήνου.

Για την άμεση και ενδελεχή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού, η Εταιρεία ανακοινώνει ότι αναμένει να αναγνωρίσει μια απομείωση ποσού €5,24 εκατομμυρίων προ φόρων (€3,98 εκατομμυρίων μετά φόρων) στα αποτελέσματα εξαμήνου του 2019.

 

Ν. Κηφισιά, 8 Αυγούστου 2019

 

 

 

 

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω