ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (04.07.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η εταιρία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έλαβε, δια επιστολών, ενημέρωση ότι οι κάτωθι βασικοί μέτοχοι της, ήτοι οι MELCOURT (JERSEY) LIMITED, Πολίτης Αναστάσιος-Αλέξανδρος, Κόβας Γεώργιος και Κόβα Ισαβέλλα, καθώς και λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη έχουν συμφωνήσει οριστικώς με τη ELTRAK CP LTD την πώληση όλων των μετοχών που έκαστος κατέχει (η «Συναλλαγή») που αντιστοιχούν συνολικά σε ποσοστό 66,03 % περίπου επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι οι βασικοί μέτοχοι α/ MELCOURT (JERSEY) LIMITED 32,39% περίπου, β/ ο Πολίτης Αναστάσιος-Αλέξανδρος 11,027% περίπου, γ/ ο Κόβας Γεώργιος 6,405% περίπου, δ/ η Κόβα Ισαβέλλα 10,89% περίπου, και ε/ τα λοιπά μέλη της οικογένειας Πολίτη σε ποσοστό περίπου 5,32% συνολικά).

Το συνολικό τίμημα της Συναλλαγής, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 3,288 ανά μετοχή που θα καταβληθεί κατά την ημέρα της ολοκληρώσεως της Συναλλαγής.

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την πλήρωση συνήθων γι’ αυτές τις συναλλαγές αιρέσεων και αναμένεται εντός του τρέχοντος μηνός.

Η Εταιρεία θα ενημερώσει προσηκόντως το επενδυτικό κοινό αναφορικά με οποιαδήποτε περαιτέρω εξέλιξη επί της Συναλλαγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Η ELTRAK CP LTD είναι θυγατρική της αγγλικής εταιρείας CP HOLDINGS LTD με επενδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και την αντιπροσωπεία Caterpillar σε δύο ακόμα αγορές. 

 

Ν. Κηφισιά, 04 Ιουλίου 2019

 

 

ELTRAK  S.A.

TRADE INDUSTRIAL & REPRESENTATION  OF MACHINES & PARTS & SHIPPING LIMITED COMPANY

G.E.MI. 341201000

 

ANNOUNCEMENT

 

ELTRAK SA (the “Company) announces that the Company has received written notifications that the following main shareholders: MELCOURT (JERSEY) LIMITED, Polites Anastasios-Alexandros, Covas Georgios, Covas Isabella and members of the Polites family have entered into agreements with ELTRAK CP LTD to sell the total number of shares that each one holds in the Company (the “Transaction”), corresponding in total to 66.03% approximately of the total share capital of the Company (i.e. the main shareholder a/ MELCOURT (JERSEY) LIMITED 32.39% approximately; b/ Polites Anastasios-Alexandros 11.027% approximately; c/ Covas Georgios 6.405% approximately; d/ Covas Isabella 10.89 % approximately; and e/ the other Polites family members in total 5.32% approximately).

The consideration amounts to Euro 3.288 per share and will be paid on the date of completion of Transaction.

The completion of the Transaction is subject to customary conditions and is expected to be effected within the present month.

The Company will properly inform the investing public of any development relevant to the transaction pursuant to the provisions of the applicable legislation. 

ELTRAK CP LTD is a wholly owned subsidiary of CP HOLDINGS LTD, a privately owned UK company with diverse investments across UK, Europe, Middle East and Africa including two other Caterpillar dealerships.

Kifissia, July 4, 2019